fbpx

Valg av seremonitype

Begravelse eller bisettelse?

Vi bruker ordet begravelse om seremonier hvor det foretas en jordbegravelse; vi følger avdøde til graven og senker kisten.
Bisettelse brukes om seremonien som følges av kremasjon (brenning) og nedsettelse av urne i grav / askespredning.

Gravferdsloven sier at en gravferd skal holdes senest ti virkedager etter dødsfallet.

De fleste gravferder gjennomføres noe tidligere enn dette – vanligvis omtrent en uke etter dødsfallet.
Ved spesielle tilfeller, kan gravferden utsettes. Ta kontakt med oss ved spørsmål rundt dette.

Etter bisettelse og frem til urnenedsettelse oppbevares askeurnen på krematoriet eller hos gravplassmyndigheten.
Kirketjener bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være tilstede ved graven hvis de ønsker det.
Som regel er urnenedsettelsen en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn vil også kunne delta dersom de etterlatte ønsker det.

Gjeldende betalingssatser for kremasjon i Steinkjer er som følger:

  • kr 2 500,- for innbyggere bosatt i Steinkjer kommune
  • kr 5 500,- for innbyggere bosatt utenfor Steinkjer kommune

(Avgifter for kremasjon fastsettes av kommunestyret hvert år i desember)

I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt ønsker om seremonien.
Hvis ingenting annet foreligger, er det avdødes nærmeste etterlatte over 18 år som har rett til å besørge gravferden.
Rekkefølgen på dette er; ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Type seremoniform bør velges med respekt for avdødes eventuelle ønsker, religion og livssyn.

Gravsted

Gravplassene i norske kommuner drives ofte av kirkelig fellesråd, og er tilgjengelig for de som er bosatt i kommunen uten kostnad.
Man trenger ikke være medlem av Den norske kirke for å få gravplass.
Alle gravlunder i Norge er tilgjengelig for alle, uavhengig av tilhørighet til tro- eller livssynssamfunn.
Noen gravlunder har egne felt som oppfyller minoriteters behov.
Tilhørighet til enkelte gravlunder innad i kommunen varierer fra kommune til kommune.