Hjelp ved dødsfall

Hjelp ved dødsfall – når et menneske dør, blir livet forandret for mange.
Det kan oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd.
Likevel er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en gravferd skal planlegges.

Ta kontakt med oss for videre hjelp på vår døgnåpne vakttelefon: 74 16 44 00

Ved dødsfall i hjemmet må de pårørende selv ta direkte kontakt med nærmeste legevakt.
Ved dødsfall på institusjon eller sykehus tilkalles lege automatisk.

Gravferdsstønad

Til søknadsskjema

Det kan gis opptil 23 990 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. 
Er avdøde over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet,
samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Er avdøde under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 990 kroner til dekning av utgifter til gravferden. Vi kan alle disse reglene og har alle skjema som er nødvendig for å søke på vegne av pårørende. Dette gjør vi for alle som ønsker det, uten kostnad.
Spør oss om råd!

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 399  kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

Hjelp ved dødsfall